Pobierz PDFDrukuj

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ, UL. WĄSKI TOR 1 W EŁKU

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne w Ełku, Ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 732 02 83, faks 87 732 02 82.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mhe-elk.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ, UL. WĄSKI TOR 1 W EŁKU.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów i obiektów znajdujących się na działce nr 1311/1, zlokalizowanej w Ełku przy ul. Wąski Tor 1 - terenów przynależnych do Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W zakres opracowania wchodzi adaptacja i rewitalizacja istniejących obiektów znajdujących się na terenie przedmiotowej działki oraz wprowadzenie nowych form architektonicznych w postaci budynku Muzeum Historycznego w Ełku, form małej architektury i ciągów komunikacyjnych wiążących całe założenie. Uporządkowanie funkcjonalne przedmiotowego terenu w nawiązaniu do jego historycznej i obecnej funkcji, nawiązanie do historycznej zabudowy miasta Ełk. a) Podział terenu na dwie wydzielone strefy: techniczną i administracyjną wraz z częścią ekspozycyjną według załącznika nr 14 do Regulaminu Konkursu, zapewnienie niezależnego dostępu do obu stref. b) Zapewnienie funkcji komunikacyjnej w postaci parkingów dla aut osobowych i autobusów, ciągów komunikacji wewnętrznej zgodnie z zasadami poruszania się po torowisku. c) Wykonanie ujednoliconego wydzielenia przedmiotowego terenu oraz wydzielonych stref od działek sąsiednich w postaci ogrodzenia z określeniem rodzaju przegrody. d) Odtworzenie starego układu komunikacji ul. Sportowej. e) Zachowanie istniejącego układu zieleni i wprowadzenie nowego zgodnego z zasadami nasadzeń przy torowisku. f) Adaptacja istniejącego budynku dworca na potrzeby Ełckiej Kolei Wąskotorowej i odwiedzających. g) Adaptacja obecnego budynku administracji i rozbudowa bez zmiany funkcji na potrzeby większej liczby pracowników administracyjnych - do 10 osób. h) Adaptacja istniejącego budynku lokomotywowni dla potrzeb pracowników technicznych. Stworzenie budynków gospodarczych dla potrzeb strefy technicznej. i) Adaptacja budynku magazynowego dla potrzeb technicznych obsługi całego założenia urbanistycznego. j) Koncepcja projektowa nowego budynku Muzeum Historycznego w Ełku z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących muzea rejestrowe. Należy przedstawić koncepcję architektoniczną budynku ze wskazaniem funkcji pomieszczeń, pokazać bryłę i architekturę budynku w kontekście otoczenia. Budynek powinien być zaprojektowany w standardzie budynku pasywnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Budynek powinien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. k) Koncepcja projektowa skansenu kolejowego z propozycją rozwiązań tłumaczących techniczne aspekty przedmiotowego terenu objętego opracowaniem. Należy dostosować elementy wystroju skansenu do różnych grup wiekowych. l) Wydzielenie miejsca i zaprojektowanie ekspozycji obecnie posiadanych pojazdów kolejowych wąsko i normalnotorowych z uwzględnieniem powiększenia kolekcji o nowe nabytki. Adaptacja istniejącego taboru wagonów na cele turystyczne/rozrywkowe. m) Wydzielenie miejsca na imprezy plenerowe artystyczno-rozrywkowe. n) Przedmiotowy teren powinien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Należy wziąć pod uwagę zalecenia NID (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.32.00.00-0, 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

  • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU. 1. Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału w konkursie, wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i opisanych w Regulaminie konkursu oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp uczestnik konkursu zobowiązany jest wykazać, iż spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dokonuje się opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku; b) posiadania wiedzy i doświadczenia - nie dokonuje się opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca (uczestnik konkursu) wykaże, że posiada do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: - osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie dokonuje się opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku. 3. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. W przypadku wspólnego udziału w konkursie warunki wskazane w ust. 2 niniejszego rozdziału mogą być spełnione łącznie przez uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. 5. Żaden z uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 6. Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie wymaganych przez organizatora konkursu oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 7. Wykluczeniu z udziału w konkursie, z konsekwencją odrzucenia pracy konkursowej, podlegają uczestnicy konkursu, którzy do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie lub pracy konkursowej korzystali z osób, które: a) są pracownikami lub współpracownikami organizatora konkursu, b) są członkami Sądu Konkursowego, c) wykonywały czynności związane z przygotowaniem konkursu, chyba że udowodnią organizatorowi konkursu, że ich udział w konkursie nie doprowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. 8. Wykluczeniu z udziału w konkursie, z konsekwencją odrzucenia pracy konkursowej, podlegają uczestnicy konkursu, którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego konkursu. 9. Wykluczeniu z udziału w konkursie podlega uczestnik konkursu w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH i DOKUMENTACH WYMAGANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego udziału w konkursie każdy z uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie składa w załączeniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przedmiotowe oświadczenie) - załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu, 2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu; 3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: a) pełnomocnictwo, w przypadku działania uczestnika konkursu przez pełnomocników w celu wykazania, iż wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika konkursu przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika konkursu. b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu. 4. Inne informacje: a) dokumenty, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych - 40

2. poprawność rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej, zapewniającej niezbędną dostępność obiektów - 30

3. kompletność zakresu przedmiotu konkursu z uwzględnieniem kontekstu historycznej zabudowy miasta Ełku - 20

4. aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi. - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

  • Dostępny do dnia: 05.12.2014, godzina 15:00.

  • Miejsce: 1. Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk,

2. http://bip.muzeumelk.mirocms.pl

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • Data: 28.10.2014, godzina 15:00.

  • Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk, (sekretariat).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • Termin: 05.12.2014r. do godz. 15:00.

  • Miejsce: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk, (sekretariat).

IV.3) NAGRODY

  • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi brutto 30 000,00 PLN, I nagroda 15 000,00 PLN brutto, II nagroda 8 000,00 PLN brutto, III nagroda 4 000,00 PLN brutto, wyróżnienie 3 000,00 PLN brutto. 2. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i uhonorowana będzie przyznaniem I nagrody, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiot opisano w Rozdziale VI Regulaminu (istotne postanowienia umowy opisano w załączniku nr 11 do Regulaminu). 3. Organizator konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania którejś z nagród, albo sklasyfikowania więcej niż jednego uczestnika konkursu na tym samym miejscu (II lub III). 4. Po zakończeniu konkursu, a także po dokonaniu wypłat nagród, organizator konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania, na wniosek uczestnika konkursu, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 12 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu. Po upływie tego terminu, prace bez podanego adresu zwrotnego lub nieodebrane przez autorów, organizator konkursu może komisyjnie zniszczyć. 5. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody oraz wyróżnień, jeśli zgodnie z oceną Sądu Konkursowego, złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 6. Organizator Konkursu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika organizatora konkursu zaprosi uczestnika konkursu, nagrodzonego I nagrodą, do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. 7. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie dłuższym 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika organizatora konkursu..

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 14.10.2014r. pod nr 216371-2014

 

 

Wystawa prac konkursowych: Prace konkursowe są do obejrzenia w dniach 13.-19.12.2014 r. w budynku dworcowym na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, ul. Wąski Tor 1, Ełk w godz. 7.00-15.00. Kontakt: Edward Kuryło, Ełcka Kolej Wąskotorowa, tel.87 610 00 00.”


Data publikacji: 14.10.2014 (15:52)Data aktualizacji: 12.12.2014 (14:25)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 4768

Przejdź do góry strony