przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ, UL. WĄSKI TOR 1 W EŁKU

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne w Ełku, Ul. Małeckich 3/2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 732 02 83, faks 87 732 02 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ, UL. WĄSKI TOR 1 W EŁKU.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów i obiektów znajdujących się na działce nr 1311/1, zlokalizowanej w Ełku przy ul. Wąski Tor 1 - terenów przynależnych do Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W zakres opracowania wchodzi adaptacja i rewitalizacja istniejących obiektów znajdujących się na terenie przedmiotowej działki oraz wprowadzenie nowych form architektonicznych w postaci budynku Muzeum Historycznego w Ełku, form małej architektury i ciągów komunikacyjnych wiążących całe założenie. Uporządkowanie funkcjonalne przedmiotowego terenu w nawiązaniu do jego historycznej i obecnej funkcji, nawiązanie do historycznej zabudowy miasta Ełk. a) Podział terenu na dwie wydzielone strefy: techniczną i administracyjną wraz z częścią ekspozycyjną według załącznika nr 14 do Regulaminu Konkursu, zapewnienie niezależnego dostępu do obu stref. b) Zapewnienie funkcji komunikacyjnej w postaci parkingów dla aut osobowych i autobusów, ciągów komunikacji wewnętrznej zgodnie z zasadami poruszania się po torowisku. c) Wykonanie ujednoliconego wydzielenia przedmiotowego terenu oraz wydzielonych stref od działek sąsiednich w postaci ogrodzenia z określeniem rodzaju przegrody. d) Odtworzenie starego układu komunikacji ul. Sportowej. e) Zachowanie istniejącego układu zieleni i wprowadzenie nowego zgodnego z zasadami nasadzeń przy torowisku. f) Adaptacja istniejącego budynku dworca na potrzeby Ełckiej Kolei Wąskotorowej i odwiedzających. g) Adaptacja obecnego budynku administracji i rozbudowa bez zmiany funkcji na potrzeby większej liczby pracowników administracyjnych - do 10 osób. h) Adaptacja istniejącego budynku lokomotywowni dla potrzeb pracowników technicznych. Stworzenie budynków gospodarczych dla potrzeb strefy technicznej. i) Adaptacja budynku magazynowego dla potrzeb technicznych obsługi całego założenia urbanistycznego. j) Koncepcja projektowa nowego budynku Muzeum Historycznego w Ełku z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących muzea rejestrowe. Należy przedstawić koncepcję architektoniczną budynku ze wskazaniem funkcji pomieszczeń, pokazać bryłę i architekturę budynku w kontekście otoczenia. Budynek powinien być zaprojektowany w standardzie budynku pasywnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Budynek powinien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. k) Koncepcja projektowa skansenu kolejowego z propozycją rozwiązań tłumaczących techniczne aspekty przedmiotowego terenu objętego opracowaniem. Należy dostosować elementy wystroju skansenu do różnych grup wiekowych. l) Wydzielenie miejsca i zaprojektowanie ekspozycji obecnie posiadanych pojazdów kolejowych wąsko i normalnotorowych z uwzględnieniem powiększenia kolekcji o nowe nabytki. Adaptacja istniejącego taboru wagonów na cele turystyczne/rozrywkowe. m) Wydzielenie miejsca na imprezy plenerowe artystyczno-rozrywkowe. n) Przedmiotowy teren powinien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Należy wziąć pod uwagę zalecenia NID (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.32.00.00-0, 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych - 40

2. poprawność rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej, zapewniającej niezbędną dostępność obiektów - 30

3. kompletność zakresu przedmiotu konkursu z uwzględnieniem kontekstu historycznej zabudowy miasta Ełku - 20

4. aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi. - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

2. http://bip.muzeumelk.mirocms.pl

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 14.10.2014r. pod nr 216371-2014

 

 

Wystawa prac konkursowych: Prace konkursowe są do obejrzenia w dniach 13.-19.12.2014 r. w budynku dworcowym na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, ul. Wąski Tor 1, Ełk w godz. 7.00-15.00. Kontakt: Edward Kuryło, Ełcka Kolej Wąskotorowa, tel.87 610 00 00.”

Data publikacji: 14.10.2014 (15:52)Data aktualizacji: 12.12.2014 (14:25)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 4028

Copyright © Muzeum Historyczne w Ełku, Wąski Tor 1, 19-300 Ełk