Pobierz PDFDrukuj

Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe po liniach kolejowych, o którym mowa w art.18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym

MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe po liniach kolejowych, o którym mowa w art.18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

4. Wymagania niezbędne:

a) uprawnienia do prowadzenia pojazdów trakcji spalinowej i parowej

      b) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie pojazdów trakcyjnych spalinowych i parowych po linii wąskotorowej
 2. Dbanie o należyty stan techniczny i prawidłowe działanie powierzonych pojazdów trakcyjnych.
 3. Stosowanie się do obowiązujących przepisów i instrukcji obowiązujących na EKW podczas prowadzenia pociągów, a zwłaszcza instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów i sygnalizacji.
 4. Prowadzenie właściwej gospodarki paliwami, smarami oraz wszelkimi pobranymi materiałami.
 5. Znajomość budowy obsługiwanych pojazdów i zasady ich działania.
 6. Usuwanie awarii, dokonywanie napraw i bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń.
 7. Współpraca z kierownikiem pociągu w obsłudze turystów podczas obsługi pociągów turystycznych EKW.
 8. współpraca z pozostałymi działami Muzeum Historycznego w Ełku,

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania ),
 4. podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

 

 

NazwaData
Wyniki naboru2018-12-31

Przejdź do góry strony