Pobierz PDFDrukuj

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - 1/2020

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników majątku ruchomego
Przetarg publiczny nr 1/20201. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Muzeum Historyczne w Ełku
ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk
tel. 87 732 02 85
e-mail: sekretariat@mhe-elk.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego (adres powyżej) w sekretariacie – pokój nr 6 (osobiście, listownie) do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 2020 r. o godz. 11:00.

3. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży:

Dźwigniki śrubowe zespołowe 4 x 10 t taboru kolejowego (dźwigniki śrubowe Kutruffa)

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem sprzedaży:

Zainteresowani kupnem mogą oglądać przedmiot sprzedaży na terenie Muzeum od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji udziela Kierownik Działu Ełckiej Kolei Wąskotorowej Edward Kuryło pod nr tel. 691-366-294

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży. Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy sprzedającego nr 23 1020 4724 0000 3102 0088 0377 z dopiskiem „Wadium – przetarg nr 1/2020”. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Nie podlega ono zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.


6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 19.680 zł brutto (16.000 zł netto + podatek VAT 23%).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę (firmę) i siedzibę oferenta (jeśli dotyczy),

b) oferowaną ceną brutto i warunki jej zapłaty,

c) dowód wniesienia wadium,

d) nr konta na które należy zwrócić wniesione wadium – jeżeli dotyczy,

e) parafowany wzór umowy (załącznik nr 2),

f) podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 3),

g) oświadczenie oferenta:

  • że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  • że transport zakupionego przedmiotu sprzedaży nabywca wykonuje na własny koszt i we własnym zakresie.

Dane wymienione w punktach a), b) i g) należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Przetarg publiczny nr 1/2020”.
Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.
Oferta jest wiążąca przez 14 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

9. Warunki wyboru i odrzucenia ofert:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątku. Komisja przetargowa zawiadomi oferenta o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy sprzedaży.
W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowana ceną, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty, zostaną poinformowani o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.
Organizatorowi przetargu publicznego (sprzedający) przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje:

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego: do 29 maja 2020 r.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto nr 23 1020 4724 0000 3102 0088 0377. Wydanie przedmiotu zbycia nabywcy nastąpi w siedzibie sprzedającego niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) na podstawie protokołu odbioru.


11. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wzór umowy sprzedaży
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO


 


Data publikacji: 30.04.2020 (13:44)Data aktualizacji: 30.04.2020 (13:44)
Osoba publikująca: Bożena ModzelewskaOsoba modyfikująca: Bożena Modzelewska
Autor: Bożena Modzelewskaliczba wejść: 442

Przejdź do góry strony